1. Umumiy o’rta ta’limi muassasalarida kimyo o’quv fanini o’rganish bosqichlari 7-sinf bitiruvchilari kimyo fanini o’rganishning kuchaytirilgan boshlang`ich standart darajasi to’g`ri ko’rsatilgan qtorni aniqlang?
<br>A. A1
<br>B. A1+
<br>C. A2
<br>D. A2+
<br>
<br>2. Umumiy o’rta ta’limi muassasalarida kimyo o’quv fani chuqur o’rganiladigan ixtisoslashtirilgan umumiy o’rta ta’lim maktablarining bitiruvchilari Kimyo fanini o’rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasini to’g`ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang?
<br>A. A1
<br>B. A1+
<br>C. A2
<br>D. A2+
<br>
<br>3. Umumiy o’rta ta’limi muassasalarida Kimyo fani chuqurlashtirilgan o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari bitiruvchilari Kimyo fanini o’rganishning kuchaytirilgan umumiy darajasini to’g`ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang?
<br>A. B1
<br>B. B1+
<br>C. A1
<br>D. A2
<br>
<br>4. O’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalaridaUmumiy o’rta ta’lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilari Kimyo fanini o’rganishning tayanch darajasini aniqlang.
<br>A. B1
<br>B.B1+
<br>C. A1
<br>D. A2
<br>
<br>5. Umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarida kimyo fanini o’qitishning asosiy maqsadi:
<br>A. ta’lim-tarbiya jarayonida kimyo fani mazmunining hozirgi ijtimoiy hayot va fan-texnika taraqqiyoti bilan bog`lash, buyuk allomalar va kimyogar olimlarning kimyo fani rivojiga qo’shgan hissalari bilan tanishtirish
<br>B. <a name="3156199">o’quvchilarda tayanch va kimyo o’quv faniga oid umumiy kompetensiyalarni shakllantirish</a>
<br>C. tabiatdagi kimyoviy jarayonlar, hodisalarni kuzatish, tahlil qilish, anorganik moddalarning xossalari, olinish usullari, ularga oid masalalarni yechish, tajribalar o’tkazish
<br>D. masalalarni yechish, tajribalar o’tkazish, eng muhim anorganik va organik moddalarning ahamiyati, kimyoviy ishlab chiqarishning ekologiyaga ta’siri haqidagi bilim, ko’nikma va malakalar
<br>
<br>6. Umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarida kimyo fanini o’qitishning asosiy vazifalari:
<br>A. ko’nikma va malakalarni o’z shaxsiy, kasbiy vaijtimoiy faoliyatida amaliy qo’llay olish kompetensiyalarini shakllantirishga yo’naltirish
<br>B. o’quvchilarni boshqa fanlardan olgan bilimlariga va hayotiy tajribalariga tayangan holda kimyo o’quv fanining eng muhim kimyoviy tushunchalari hamda kimyo o’quv xonasida ishlash xavfsizligi bilan tanishtirish
<br>C. tabiatda sodir bo’ladigan kimyoviy o’zgarishlarning ma’lum qonuniyatlar asosida sodir bo’lishini, kimyoviy elementlar, moddalarning xossalari, tuzilishi, tarkibinio’rganish
<br>D. kundalik turmushda foydalana olish hamda ijtimoiy hayoti va ta’lim olishni davom ettirishlari uchun zarur bo’lgan bilimlarni egallashi, ulardan kundalik hayotlarida foydalanishga o’rgatishdan iborat
<br>
<br>7. Kimyo fani bo’yicha umumiy o’rta ta’lim va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari bitiruvchilariga qo’yiladigan A1+kompetensiyasining mazmun mohiyatini ko’rsatilgan qatorni aniqlang
<br>A. Kundalik turmushda sodir bo’ladigan jarayonlarni kuzatish orqali kimyoviy jarayonlar, hodisalar haqidagi dastlabki tushunchalarni biladi va bayon qila oladi
<br>B. kimyoviy qonuniyatlar, atom-molekulyar ta’limot haqidagi dastlabki bilimlarni tushuntira oladi
<br>C. Turli moddalar hajmi, massasi, formulasini topishni, mavzu doirasida tajribalar bajarishni, masalalar yechishni biladi
<br>D. A2 Kimyoviy elementlar davriy qonuni va davriy jadval, kimyoviy bog`lanish turlari, oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari, dissotsiyalanish va ion almashinish reaksiyalarini biladi va tushuntira oladi
<br>
<br>8. Kimyo fani bo’yicha umumiy o’rta ta’lim va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari bitiruvchilariga qo’yiladigan A2 kompetensiyasining mazmun mohiyatini ko’rsatilgan qatorni aniqlang
<br>A. kimyoviy qonuniyatlar, atom-molekulyar ta’limot haqidagi dastlabki bilimlarni tushuntira oladi
<br>B. Turli moddalar hajmi, massasi, formulasini topishni, mavzu doirasida tajribalar bajarishni, masalalar yechishni biladi
<br>C. uy-ro’zg`orda ishlatiladigan kimyoviy moddalar bilan ishlash qoidalarini biladi va unga amal qiladi
<br>D. nazariy bilimlar asosida masalalarni yecha oladi va tegishli laboratoriya tajribalarini bajara oladi
<br>
<br>9. Kimyo fani bo’yicha umumiy o’rta ta’lim va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari bitiruvchilariga qo’yiladigan B1 kompetensiyasining mazmun mohiyatini ko’rsatilgan qatorni aniqlang
<br>A. Umumiy kimyo, organik kimyo kurslari asosiy qonuniyatlari, nazariyalari va organik birikmalarning muhim sinflari, ularning tuzilishi, xossalari, olinishi, biologik ahamiyatiga oid bilimlarni biladi, tushunadi va tushuntira oladi
<br>B. Turli moddalar hajmi, massasi, formulasini topishni, mavzu doirasida tajribalar bajarishni, masalalar yechishni biladi
<br>C. Elektroliz qonunlari, PN va PONni aniqlash, dissotsiyalanish asoslari, issiqlik effekti bo’yicha masalalar yecha oladi
<br>D. Organik va anorganik moddalar, ular orasidagi farqni, ularning xossalari molekulyar tuzilishiga bog`liqligini tushuntira oladi
<br>
<br>10. Kimyo fani bo’yicha umumiy o’rta ta’lim va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari bitiruvchilariga qo’yiladigan Element va formulalarni kimyoviy tilda ifodalash A1 kompetensiyasining mazmun mohiyatini ko’rsatilgan qatorni aniqlang
<br>A. <a name="3156259">Kimyoviy reaksiya turlari nomlari, ularga oid tenglamalarni yoza oladi</a>
<br>B. Molyar massa, molyar hajm, Avogadro soni o’rtasidagi bog`liqlikni formulalar asosida tushuntiradi va yozma ifodalay oladi
<br>C. Organik birikmalarning fizik va kimyoviy xossalarini, ularning olinishiga oid reaksiyalar tenglamalarini yoza oladi
<br>D. Atomlarning tuzilishidagi, reaksiyalarning mexanizmiga ko’ra farqlarini ifodalay oladi
<br>
<br>11. Kimyo fani bo’yicha umumiy o’rta ta’lim va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari bitiruvchilariga qo’yiladigan Element va formulalarni kimyoviy tilda ifodalash A1+ kompetensiyasining mazmun mohiyatini ko’rsatilgan qatorni aniqlang
<br>A. Kimyoviy jarayon va hodisalarni kimyoga tegishli terminlar asosida ifodalay oladi
<br>B. Kislota, ishqor, tuzlarning dissotsiyalanishini, ion almashinish tenglamalarini yoza oladi
<br>C. Moddalarni tozalash usullari, texnika va turmushda ishlatiladigan kimyoviy moddalar bilan ishlash qoidalarini, ulardan foydalanishda ekologik madaniyatni biladi va amaliyotda qo’llay oladi
<br>D. Molyar massa, molyar hajm, Avogadro soni o’rtasidagi bog`liqlikni formulalar asosida tushuntiradi va yozma ifodalay oladi
<br>
<br>12. Kimyo fani bo’yicha umumiy o’rta ta’lim va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari bitiruvchilariga qo’yiladigan Element va formulalarni kimyoviy tilda ifodalash A2+ kompetensiyasining mazmun mohiyatini ko’rsatilgan qatorni aniqlang
<br>A. Atomda elektronlarning pog`onachalar bo’yicha joylashishini va davriy qonunni tushuntira oladi;modda kristall panjaralari va ularning bir-biridan farqini izohlay oladi
<br>B. Molyar massa, molyar hajm, Avogadro soni o’rtasidagi bog`liqlikni formulalar asosida tushuntiradi va yozma ifodalay oladi
<br>C. Kislota, ishqor, tuzlarning dissotsiyalanishini, ion almashinish tenglamalarini yoza oladi
<br>D. Kimyoviy jarayon va hodisalarni kimyoga tegishli terminlar asosida ifodalay oladi
<br>
<br>13. Kimyo fani bo’yicha umumiy o’rta ta’lim va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari bitiruvchilariga qo’yiladigan Element va formulalarni kimyoviy tilda ifodalash B1 kompetensiyasining mazmun mohiyatini ko’rsatilgan qatorni aniqlang
<br>A. Atomlarning tuzilishidagi, reaksiyalarning mexanizmiga ko’ra farqlarini ifodalay oladi
<br>B. Organik birikmalarning umumiy va oddiy vakilini tuzilish formulasi, gamologlari, izomerlarining travial, IYuPAK, ratsional nomlarini yozma va og`zaki ifodalay oladi
<br>C. Eritmalardan kundalik turmushda hayotiy faoliyatda foydalana oladi
<br>D. Molyar massa, molyar hajm, Avogadro soni o’rtasidagi bog`liqlikni formulalar asosida tushuntiradi va yozma ifodalay oladi
<br>
<br>14. Kimyo fani bo’yicha umumiy o’rta ta’lim va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari bitiruvchilariga qo’yiladigan Element va formulalarni kimyoviy tilda ifodalash B1+ kompetensiyasining mazmun mohiyatini ko’rsatilgan qatorni aniqlang
<br>A. Organik birikmalar sinflarini formulalari orqali boshqa birikmalardan ajrata oladi, ularning kimyoviy xossalarini, laboratoriya sharoitida va sanoatda olish usullarini tushuntira oladi
<br>B. Organik birikmalarning umumiy va oddiy vakilini tuzilish formulasi, gamologlari, izomerlarining travial, IYuPAK, ratsional nomlarini yozma va og`zaki ifodalay oladi
<br>C. Eritmalardan kundalik turmushda hayotiy faoliyatda foydalana oladi
<br>D. Molyar massa, molyar hajm, Avogadro soni o’rtasidagi bog`liqlikni formulalar asosida tushuntiradi va yozma ifodalay oladi
<br>
<br>15. Kimyo fani bo’yicha umumiy o’rta ta’lim va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari Kimyoviy tajribalar o’tkazish va amaliyotda qo’llash A1+ kompetensiyasi to’g`ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang
<br>A. Kimyoviy bog`lanish va oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari, element, birikmalarning xossalariga oid masalalarni yecha oladi
<br>B. Anorganik birikmalarning kimyoviy xossalariga oid sodda turdagi masalalarni yecha oladi
<br>C. Maktab laboratoriya jihozlari bilan ishlash xavfsizlik qoidalarini biladi va ularga amal qiladi
<br>D. Eritmalar bobi mavzulariga, kimyoviy elementlar va moddalarning ekvivalentini topishga doir masalalarni yecha oladi
<br>
<br>16. Kimyo fani bo’yicha umumiy o’rta ta’lim va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari Kimyoviy tajribalar o’tkazish va amaliyotda qo’llash A2+ kompetensiyasi to’g`ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang
<br>A. Maktab laboratoriya jihozlari bilan ishlash xavfsizlik qoidalarini biladi va ularga amal qiladi
<br>B. Eritma turlari va ularni tayyorlash tajribalarini amalda bajara oladi; kimyoviy bog`lanish va oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari, element, birikmalarning xossalariga oid masalalarni yecha oladi
<br>C. Eritmalar bobi mavzulariga, kimyoviy elementlar va moddalarning ekvivalentini topishga doir masalalarni yecha oladi
<br>D.<a name="3156313"> Anorganik birikmalarning kimyoviy xossalariga oid sodda turdagi masalalarni yecha oladi</a>
<br>
<br>17. Kimyo fani bo’yicha umumiy o’rta ta’lim va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari Kimyoviy tajribalar o’tkazish va amaliyotda qo’llash B1+ kompetensiyasi to’g`ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang
<br>A. Maktab laboratoriya jihozlari bilan ishlash xavfsizlik qoidalarini biladi va ularga amal qiladi
<br>B. O’zbekistonda olinadigan kimyoviy xom ashyolar va ular haqidagi ma’lumotlarga ega bo’ladi va ishlab chiqarish jarayonlari, moddalardan foydalanishda ekologik madaniyatni biladi
<br>C. Kimyoviy ishlab chiqarish jarayonlari, mahalliy ekologik muammolarni tushuna oladi
<br>D. Tajribalarni bajarishga doir jihozlar jamlamasini mustaqil tayyorlay oladi
<br>amaliy, laboratoriya ishlaridagi sintez tajribalarni bajaradi, mustaqil xulosa va izohlar yoza oladi
<br>
<br>18. Kimyo fani bo’yicha umumiy o’rta ta’lim va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari Kimyoviy tajribalar o’tkazish va amaliyotda qo’llash B1 kompetensiyasi to’g`ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang
<br>A. Maktab laboratoriya jihozlari bilan ishlash xavfsizlik qoidalarini biladi va ularga amal qiladi
<br>B. Eritmalar bobi mavzulariga, kimyoviy elementlar va moddalarning ekvivalentini topishga doir masalalarni yecha oladi
<br>C. Organik va umumiy kimyoga oid masalalarni yecha oladi, organik birikmalarning laboratoriya sharoitida tarkibini o’rganish, ularni olish va xossalarini o’rganishga oid amaliy va laboratoriya mashg`ulotlari tajribalarini bajara oladi
<br>D. Organik birikmalardagi kimyoviy bog`lanishning elektron nazariyasi, alkanlarda almashinish reaksiyasining radikal mexanizmi, galogenlash reaksiyasining energetik balansi, nukleofil reaksiyalar mexanizmi, sikloalkanlar, alkenlar, alkadiyenlar, alkinlar, aromatik uglevodorodlar, uglevodlar, yuqori molekulali birikmalar mavzulari asosida turli murakkablikdagi masalalarni yecha oladi
<br>
фильмы бесплатно

YOPISH